Wat ik belangrijk vind in mijn werkwijze

Maatschappelijke opgaven hebben mijn hart. Ik ben opgeleid als leraar, onderwijskundige en orthopedagoog. Met mijn jarenlange ervaring als opleidingsdirecteur, projectleider, coach en ontwikkelaar wil ik graag anderen van dienst zijn.

Mijn expertise zet ik met name in bij vernieuwing van non-profit organisaties, in de vorm van advisering en coaching. Het betreft zowel individuele support aan leidinggevenden als teamcoaching.  Ik stel vragen en daag uit om keuzes te maken. Daarbij ben ik er vooral op gericht dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Om ontwikkelingen vorm te geven in samenhang met de praktijk ben ik altijd actief gebleven in de uitvoering van opleidingen. Werkend leren en lerend werken is het devies, voor anderen en voor mezelf. Ik geniet het meest als een leider tot bloei komt, of als een team tot betere prestaties komt.

Wat vind ik belangrijk in vernieuwingsprocessen?

Bij het ontwikkelen van onderwijs, bij het adviseren van een maatschappelijke organisatie en bij coaching aan personen of teams, is belangrijk dat je een gezamenlijk doel hebt. Het ontwerp en de uitvoering zijn het krachtigst als die teambreed gedragen worden. Dat lukt niet als je werkt op basis van 'instructie' en dan 'gehoorzaamheid' verwacht; sturen op visie en verantwoordelijkheid is effectiever. En dat zo, dat mensen doorzien wat de achterliggende principes zijn, en die dan zelf kunnen toepassen in de eigen situatie. Dat geeft betrokkenheid, eigenaarschap en zo ontstaat het belang van ontwikkeling vanzelf.

Waarom stuur ik op visie en verantwoordelijkheid?

Als mensen de bedoeling van een bepaalde verandering begrijpen (het why), kunnen ze ook zelf de uitwerking ter hand nemen (het what en how). Dat vraagt aanvankelijk meer inspanning en tijd, maar zorgt wel voor duurzame verankering. Als eigenaarschap niet ontstaat, vallen mensen al snel weer terug in routinematig handelen. Dan ervaren ze de vernieuwing als extra bureaucratie, als een harnas dat ze niet past.

Hoe bereik ik de fase van eigenaarschap?

Ontwikkeling is een ambachtelijk proces waarin passie, professie en prestatie samengaan. Dat betekent voortdurend waarnemen, onderzoeken, experimenteren, werkend leren en lerend werken. Als je verandering wilt die beklijft, vraagt dat aan de voorkant een grote inspanning. Met elkaar uitdagingen aangaan en elkaar blijven bevragen op drijfveren, verlangens, weerstanden, kansen. Het gaat om vertragen om vervolgens te kunnen versnellen. En daarbij 'coaching on the job', in kleine groepen, soms individueel, met focus op concrete resultaten. Aanvankelijk vertragen, om daarna versnelling te krijgen.

Wat is het juiste moment om mij te bellen?

Soms is er een droom, een wenkend perspectief. Maar soms is er urgentie vanuit frictie. Maar achter een frictie zit weer een droom: hoe zouden we het eigenlijk willen? In beide gevallen help ik graag om dit te verhelderen en om te zetten.

Hoe ga ik te werk?

Ik werk vanuit een combinatie van drie methodische principes, nl. 'waarderend onderzoeken', 'verbindend organiseren' en 'projectmatig werken'. Het gaat om het samengaan van 'persoonlijke kracht en passie', 'afstemming op de context' en 'planmatig en fasegewijs uitvoeren'. Daarbij ondersteun ik on-the-job in de concrete werkpraktijk en opgave. De werkplek is de leer- en ontwikkelplek. Zo wil ik nabij zijn op de plek waar het gebeurt. Vaak wordt er gestuurd op het collectieve grote verhaal, zonder dat het zich echt verbindt met de mensen om wie het gaat. Laat staan met de individuele medewerker die het moet doen. Zelf heb ik goede ervaringen met een teambenadering. Met een aantal mensen die verantwoordelijk zijn voor een vernieuwing vorm je een lerend team, dat ook van elkaar leert. De resultaten realiseer je op teamniveau, waarin je elkaars kwaliteit honoreert en benut.

Welke klussen doe ik het liefst?

Het samenbrengen van verschillende overtuigingen, belangen en werkstijlen is uitdagend en mooi om te doen. Wat ik ook graag en regelmatig doe is het verbinden van organisaties in samenwerkingstrajecten of projecten. Lange tijd heb ik hiermee ervaring opgedaan als voorzitter van het landelijk overleg van verschillende hbo-opleidingen. Ook was ik voorzitter van o.a. de FEO/Viteria (samenwerkende welzijnsinstellingen) en CPOE (samenwerkende Oost-Europa-organisaties); tot voorkort was ik kwartiermaker van LERVO, het landelijke expertisecentrum levensbeschouwing en religie in het voortgezet onderwijs, waar twintig partijen samenwerken aan goed levensbeschouwelijke educatie voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs.  Ik vind zowel het individueel werken als het werken met teams of partners erg inspirerend.